Greendreams Oy Markki­noin­ti­re­kis­terin tieto­suo­ja­se­loste

1. Rekis­te­rin­pitäjä

Greendreams Oy

Yhteys­tiedot:
Kansankatu 53 (3. krs)
90100 Oulu

Yhteys­tiedot rekis­teriä koske­vissa asioissa

Greendreams Oy
Minna Hänninen
Kansankatu 53 (3. Krs)
040–7188870
minna@greendreams.fi

Tapauksen mukaan mahdol­lisen tieto­suo­ja­vas­taavan yhteys­tiedot:

Tieto­suo­ja­vas­taava

Greendreams Oy
Minna Hänninen
Kansankatu 53 (3. Krs)
040–7188870
minna@greendreams.fi

2. Rekis­te­röidyt

Asiakkaat ja mahdol­liset asiakkaat

3. Rekis­terin pitämisen peruste ja käyttö­tar­koitus

Rekis­terin pitämisen peruste:

 • Markki­nointi ja mainonta

Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn ja rekis­terin käyttö­tar­koitus

Kohdis­tettu Markki­nointi ja mainonta, esimer­kiksi uutis­kir­jeiden lähet­tä­minen ja palve­luista kerto­minen  yhteys­tietoja hyväk­si­käyttäen.

 

4. Rekis­teriin tallen­net­tavat henki­lö­tiedot

Asiakas­re­kisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteys­tiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähkö­posti
 • puhelin­numero
 • Asunto-osakeyhtiön nimi

Asiakas­tiedot

 • Posti­tus­listat

o   Tapahtuma (esim liitty­minen listalle, poistu­minen)

 • aika, esim liitty­mis­päivä, poistu­mis­päivä
 • IP-osoite
 • tapah­tu­ma­lähde

o   Status: Vahvistamaton/Liittynyt/Poistunut/Palautunut

 • tagit
 • omat merkinnät
 • automaatiot
 • sijainti

Aktivi­teetit

 • Sähkö­pos­ti­viestien lähetys ja vastaan­ot­to­tiedot
 • Sähkö­pos­ti­viestien lukutiedot
 • Www-sivujen käyttö­tiedot

 

5. Rekis­te­röidyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttä­mistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoit­teeseen minna@greendreams.fi

Tarkas­tusoikeus

Rekis­te­röity voi tarkistaa tallen­ta­mamme henki­lö­tiedot.

Oikeus tietojen oikai­se­miseen

Rekis­te­röity voi pyytää oikai­semaan häntä koskevat virheel­liset tai puutteel­liset tiedot.

Vastus­ta­mi­soikeus

Rekis­te­röity voi vastustaa henki­lö­tie­tojen käsit­telyä, mikäli kokee, että henki­lö­tietoja on käsitelty lainvas­tai­sesti.

Suora­mark­ki­noin­ti­kielto

Rekis­te­röi­dyllä on oikeus kieltää tietojen käyttä­minen suora­mark­ki­nointiin.

Poisto-oikeus

Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää tietojen poista­mista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsit­te­lemme poisto­pyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoi­tamme perus­tellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekis­te­rin­pi­tä­jällä voi olla lakisää­teinen tai muu oikeus olla poista­matta pyydettyä tietoa. Rekis­te­rin­pi­tä­jällä on velvol­lisuus säilyttää kirjan­pi­toai­neisto Kirjan­pi­to­laissa (luku 2, 10 §) määri­tellyn ajan (10 vuotta) mukai­sesti. Tämän vuoksi kirjan­pitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeu­tu­mista.

Suostu­muksen peruut­ta­minen

Jos rekis­te­röityä koskeva henki­lö­tie­tojen käsittely perustuu ainoastaan suostu­mukseen, eikä esim. asiak­kuuteen tai jäsenyyteen, voi rekis­te­röity peruuttaa suostu­muksen.

Rekis­te­röity voi valittaa päätök­sestä tieto­suo­ja­val­tuu­te­tulle

Rekis­te­röi­dyllä on oikeus vaatia, että rajoi­tamme kiista­na­laisten tietojen käsit­telyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus tieto­suo­ja­val­tuu­te­tulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henki­lö­tietoja käsitel­les­sämme voimassa olevaa tieto­suo­ja­lain­sää­däntöä.

Tieto­suo­ja­val­tuu­tetun yhteys­tiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännön­mu­kaiset tieto­lähteet

Asiakas­tiedot saadaan säännön­mu­kai­sesti

 • Asiak­kaalta itseltään asiakas­suhteen syntyessä
 • Asiak­kaalta itseltään verkko­lo­makkeen kautta
 • Yritysten verkko­si­vuilta tai muista julki­sista lähteistä

6. Säännön­mu­kaiset tietojen luovu­tukset

Tietoja ei luovuteta markki­noin­ti­tar­koi­tuksiin Greendreams Oy:n ulkopuo­lelle.

Olemme varmis­taneet, että kaikki palve­lun­tar­joa­jamme noudat­tavat tieto­suo­ja­lain­sää­däntöä. Käytämme säännön­mu­kai­sesti seuraavia palve­lu­tar­joajia:

 • ActiveCam­paign Inc

7. Käsit­telyn kesto

 • Henki­lö­tietoja käsitellään pääsään­töi­sesti niin kauan, kuin asiakas haluaa
 • Markki­noin­ti­lis­tal­tamme rekis­te­röity pääsee poistumaan itse jokai­sessa lähet­tä­mäs­sämme markki­noin­ti­säh­kö­pos­tis­samme olevan linkin kautta.
 • Asiakas­tiedot joissa on sähkö­pos­tio­soite johon ei saada yhteyttä, poistetaan säännöl­li­sesti järjes­tel­mästä

8. Henki­lö­tie­tojen käsit­te­lijät

Rekis­te­rin­pitäjä ja tämän työnte­kijät käsit­te­levät henki­lö­tietoja. Voimme myös ulkoistaa henki­lö­tie­tojen käsit­telyn osittain kolman­nelle osapuo­lelle, jolloin takaamme sopimus­jär­jes­telyin, että henki­lö­tietoja käsitellään voimassa olevan tieto­suo­ja­lain­sää­dännön mukai­sesti ja muutoin asian­mu­kai­sesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuo­lelle

Tietoja siirretään säännön­mu­kai­sesti EU:n tai Euroopan talous­a­lueen ulkopuo­lelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuo­lelle, huoleh­dimme henki­lö­tie­tojen suojan riittä­västä tasosta muun muassa sopimalla henki­lö­tie­tojen luotta­muk­sel­li­suuteen ja käsit­telyyn liitty­vistä asioista lainsää­dännön edellyt­tä­mällä tavalla.

13. Automaat­tinen päätök­senteko ja profi­lointi

Emme käytä tietoja automaat­tiseen päätök­sen­tekoon tai profi­lointiin.