Artikkelit

Hoiva­ko­ti­pihat

Viime päivinä on eri medioissa keskus­teltu vanhusten hoiva­ko­deista ja henki­lös­tö­mi­toi­tuk­sista.  Se pisti miettimään riittävän perus­hoidon lisäksi vanhusten oikeutta päästä ulkoi­lemaan ja hoiva­kotien pihaym­pä­ristöjä.

Luonnolla ja viherym­pä­ris­töllä on tutki­mus­tenkin mukaa vaiku­tuksia ikään­tyvien terveyteen.  Luonnon hyvin­voin­ti­vai­ku­tukset koros­tuvat erityi­sesti muisti­sai­raiden ja masen­tu­neiden ikäih­misten keskuu­dessa.  Molem­missa ryhmissä on todettu, että ihmisten mieliala ja kogni­tii­viset kyvyt paranevat, kun he pääsevät ulos.  Palve­lu­yk­si­köissä asuvat ikäih­miset kokevat itsensä sitä terveem­miksi, mitä enemmän heille on tarjolla omatoi­mista tai järjes­tettyä ulkoilua.  Alimi­toi­tettu henki­löstö ei veny tarjoamaan riittävää ulkoilu, vaikka on ilmiselvää, että hyvää ja laadu­kasta ikäih­misten hoitoa ei ole sellainen hoito, jossa ei ole mahdol­li­suutta päästä ulos ja nauttia elvyt­tä­västä viherym­pä­ris­töstä. Kun henki­lös­tö­määrät saadaan mitoi­tettua oikein, voidaan käyttää aikaa myös asukkaiden ulkoi­lut­ta­miseen ja omatoi­miseen ulkoiluun.

Tässä yhtey­dessä haluaisin tuoda esille myös hoiva­kotien piha-alueet.  Viime vuosien hoiva­ko­ti­ra­ken­nusten kustan­nus­te­hokas raken­ta­minen on jättänyt usean kohteen pihasuun­nit­telun ihan hunni­golle.  Räikeim­missä tapauk­sissa asukkaille on aidattu pieni laatoi­tettu piha-alue, jossa on kukka­ruukut luomassa ”viihtyisää” piha-aluetta.  Ikkunoista ei näe kasvil­li­suutta – surkeim­massa tilan­teessa kiviloh­ka­reilla maise­moidun penkan.  Piha-alueiden suunnit­teluun ei käytetä maise­ma­suun­nit­telun ammat­ti­laisia eikä pihan raken­ta­miseen budje­toida rahaa.  Onko syyllisenä tilaaja vai rakentaja?

Suurin osa hoiva­kotien asukkaista on lähtöisin omako­ti­ta­losta, jossa he ovat hoitaneet ja huoleh­tineet pihasta ja puutar­hastaan vuosi­kausia ja monelle se on ollut eläke­vuosina yksi harras­tus­muoto ja jopa ylpeyden aihe.  Vaikka hoiva­kotiin tullaankin usein vaiheessa, jolloin ikäih­minen on jo melkein vuode­po­tilas, niin silti pihasuun­nit­te­lussa voidaan huomioida esim. näkymät ikkunoista ja vaikkapa vuoteiden siirto pihamaalle kauniina kesäpäivänä.  Pyörä­tuolien ja rollaat­torein kanssa kulke­ville vanhuk­sille pihalle voidaan järjestää monen­laista pientä puuhaa ja tuoda erilaisia väri- ja tuoksu­muistoja vaikkapa lapsuu­desta kasvien kautta.  Hyvin suunni­tel­lulla piha-alueella on turval­lista liikkua ja se tarjoaa ikäih­mi­sille myös pieniä haasteita ja toimintaa esim. liikun­ta­vä­li­neiden ja pienten puutar­ha­töiden avulla.