Pihasuun­nittelu

Pihasuun­nit­telun hinnoittelu perustuu suunnit­te­lutyön vaatimaan aikaan. Tyypil­liseen omako­ti­talon pihaan kuluva aika on noin 30 – 60 h riippuen tontin koosta, korkoe­roista ja lähtö­tie­tojen tarkkuu­desta.  Suunnit­teluun kannattaa satsata varsinkin uudis­koh­teissa, sillä oikein ajoite­tulla suunnit­te­lulla voidaan hyödyntää raken­nuksen pohjia kaivavaa konevoimaa ja tehdä pihan pohjatyöt valmiiksi jo siinä vaiheessa. Pihan viher­ra­ken­nustyöt voidaan sen jälkeen tehdä vaikka pienissä osissa seuraavien vuosien aikana. Maara­ken­nus­töiden siirtä­minen talon valmis­tu­misen jälkeiseen aikaan voi yllättää isolla lisälas­kulla — hinta voi olla jopa viisin — kuusin­ker­tainen verrattuna siihen, jos työ olisi tehty samaan aikaan talon pohjien kanssa.  Pihasuun­nittelu aloitetaan lähes aina tontti­käyn­nillä.

HOX! Tontti­käynti on konsul­taa­tio­käynti, joka sisältyy suunni­tel­ma­tar­joukseen. Jos tarjous ei johda työn tilaa­miseen veloitan käynnistä 80 € + matka­kulut yli 20 km matkoista.