Taloyh­tiö­pihat

Toimivan piha-alueen suunnittelu ja raken­ta­minen on yhtä lailla ammat­ti­laisten työtä kuin muutkin taloyhtiön suuret raken­nus­pro­jektit. Suunnit­te­lu­vaiheen alussa kannattaa työhön ottaa heti mukaan ammat­ti­tai­toinen viher­suun­nit­telija. Tällöin kaikki pihan toimi­vuuden kannalta olennaiset seikat tulevat huomioi­duksi riittävän aikai­sessa vaiheessa.

Piha- ja ympäris­tö­suun­nit­telun lisäksi tarjoan taloyh­tiöille neuvon­ta­käyntejä sekä piha-aluetta kattavien hoito­suun­ni­telmien tekoa ja asema­piir­rosten muutta­mista paperi­sesta sähköiseen muotoon.