Lähilii­kunta-alueet

Lähilii­kunta-alueet sijait­sevat yleensä koulujen lähei­syy­dessä, ja niiden tarkoi­tuksena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria liikkumaan monipuo­li­sesti. Lähilii­kunta-alueet mahdol­lis­tavat liikku­misen sekä koulu­päivän aikana että vapaa-ajalla.  Ne voidaan suunni­tella ja rakentaa ajatuk­sella: ” Vauvasta vaariin”.