Päivä­kotien, koulujen ja hoiva­kotien pihasuun­nittelu

Päivä­kotien ja koulujen pihat ovat paikkoja, joissa innos­tetaan lapset tutkimaan, liikkumaan ja leikkimään.  Haluan olla mukana suunnit­tel­massa elämyk­sel­lisiä ympäris­tö­kas­va­tusta tukevia ympäristöjä. Toimiva ja turval­linen leikkialue on huolel­lisen suunnit­telun tulos, jolla vastataan lasten tarpeeseen leikkiä sekä kokea olemisen iloa ja oppimisen riemua yhdessä toisten kanssa.

Hoivakoti on asukkai­densa loppue­lämän koti.  Piha-alueella on suuri merkitys asukkaiden viihty­vyyteen. Ympäristö vaikuttaa tutki­tusti hyvin­vointiin — eikö siis tehtäisi näiden tilojen vihera­lueista viihtyisiä ja terapeut­tisia kokonai­suuksia niissä asuville!