Greendreams www-sivujen ja netti­pal­ve­luiden käyttö­ehdot

Greendreams Oy ylläpitää näitä sivuja ja niillä olevaa sisältöä Greendreamssin asiak­kaita ja yleisöä varten ja sallii niiden käytön ainoastaan laillisiin tarkoi­tuksiin. Sivuilla oleva tieto pyritään pitämään mahdol­li­simman oikeana, mutta virheitä voi toki seassa olla. Ohjeet ja oppaat ovat yleisellä tasolla eivätkä voi ottaa huomioon kohteiden yksit­täisiä piirteitä eivätkä korvaa ammat­ti­laisen tarjoamia palve­luita.

Päivi­tämme sisältöä tarpeen mukaan. Sivuilla voi olla linkkejä jonkun toisen sivuille ja heillä on omat ehtonsa.

Sisältö on tekijä­noi­keu­del­li­sesti suojattua aineistoa. Näitä sivuja saa katsella ja niistä saa tallentaa sekä tulostaa osia käyttäjän omaa, henki­lö­koh­taista käyttöä varten. Jos haluat muuten kopioida, linkittää tai jaella aineistoa, pyydä Greendreams­siltä etukäteen lupa.  Sivuilta tallen­ne­tussa materi­aa­lissa olevia omistusoi­keutta ilmai­sevia merkintöjä ei saa muuttaa tai poistaa.

Käytämme sivuil­lamme evästeitä ja keräämme sivuston käytöstä teknisiä tietoja kuten esimer­kiksi käyttäjän laitteen ip-osoitteen, selaimen tyypin ja version, mistä sivus­tolta saavut sivul­lemme. Näiden tietojen avulla lasketaan sivujen vierai­lu­määriä, keski­mää­räistä vierailun pituutta,  selailtuja sivuja ja muuta teknistä tietoa. Käytämme tietoja myös valvoak­semme sivujen käyttöä ja kehit­tääk­semme sivustoa. Lisäksi keräämme kohden­nettua markki­nointia varten tietoa sivula­tauk­sista ja –hauista, mukaan lukien sivulla vierai­levien mahdol­liset kiinnos­tuksen kohteet ja demogra­fiset tiedot.

Ladatessasi sivuil­tamme oppaita annat meille henki­lö­tietosi ja luvan käyttää yhteys­tietoja markki­nointiin.  Sinua koskevat henki­lö­tiedot talle­tetaan markki­noin­ti­re­kis­te­riimme jonka tieto­suo­ja­se­loste löytyy täältä.

Käytämme Googlen web-analy­tiik­ka­työ­kaluja ja ActiveCam­paign sähkö­pos­ti­mark­ki­noin­ti­työ­kalua. ActiveCam­paign työkaluun kerätyt käyttö­tiedot sijait­sevat Yhdys­val­loissa olevalla palve­li­mella.

Nämä sivut jaellaan Greendreamssin toimesta Suomessa ja ehtoihin sovel­letaan Suomen lakeja.

Käyttä­mällä näitä sivuja hyväksyt nämä käyttö­ehdot ja kerää­miemme tietojen käytön kuvatulla tavalla ja sitoudut noudat­tamaan sovel­tuvia lakeja sekä muita säännöksiä.