Hoiva­kotien pihasuun­nittelu

Luinpas tuossa Studio55:n sivuilta ihan kyyneleet silmiin nostat­tavan jutun hoiva­ko­dista, jossa oli panos­tettu asukkaiden viihty­vyyteen upealla pihasuun­nit­te­lulla. Hoivakoti oli nimetty Ulkoilu&Puutarha -hoiva­ko­diksi Hoivakoti on kuitenkin asukkait­tensa koti ja kuinka moni meistä astuu pihalla, jota ympäröi rauta-aita ja pihalla on vain nurmikkoa, asfalttia ja pihalaatat? Yhä enene­vässä määrin omistusa­sun­tojen pihaan satsataan ja siitä tehdään asukkaiden olohuoneen jatke. Jopa taloyh­tiöiden pihan arvo on pikku­hiljaa alettu ymmärtää.
Mutta.…miksi tämä ei toimi hoiva­ti­lojen yhtey­dessä? Olen jopa törmännyt lauseeseen “kai sinne pihalle pari marja­puskaa riittää?”… Arkki­tehdit ja raken­nus­suun­nit­te­lijat osaavat suunni­tella toimivat sisätilat ja osaavat raken­ta­misen säännöt ja kiemurat. Kysynkin sitä, että kuinka monessa hoiva­tiloja suunnit­te­le­vassa yrityk­sessä on viheralan ammat­ti­lainen suunnit­tel­massa vihera­lueet, joiden avulla saadaan virkis­tystä ja iloa hoiva­kotien asukkaiden elämään?

Mitä ajatuksia tämä kirjoitus ja tuo Studio55:n juttu Sinussa herättää? Minkä­lai­sessa ympäris­tössä sinä haluaisit elämäsi viimeiset vuodet viettää?

mummola

Taloyh­tiöiden piha-alueet

DSCN3470TALOYHTIÖPIHA

Aika tyypil­li­sesti varsinkin vanhempien taloyh­tiöiden pihat ovat melko ankeita eivätkä ne hirveästi houkuttele asukkaitaan viettämään aikaa siellä.  Se on sinänsä tosi harmil­lista, sillä varsinkin kerros­ta­lo­yh­tiöissä yhteinen, hyvin suunni­teltu piha-alue, voisi olla kaikkien asukkaiden yhteinen oleske­lualue — toimien parhaim­millaan asukkaiden olohuoneen jatkeena.

Taloyh­tiöiden piha-alueita kannat­taisi miettiä viimeistään siinä vaiheessa, kun raken­nuksen sadevesi- ja salao­ji­tus­jär­jes­telmiä pistetään uusiksi.  Myös muut remontit — esim. viemä­ri­re­montti — missä on tarpeen aukoa piha-aluetta, ovat oivia “aasin­siltoja” siihen taloyh­tiössä mietit­täisiin myös yhteisten piha-aluiden perus­pa­ran­ta­mista tai jopa laitta­mista ihan uuteen uskoon!

DSC_0346Voisiko piha olla muutakin kuin parkkialue ja nurmikkoa — no, ehkä mahdol­li­sesti muutamia pensaita ja puita?

Miltä kuulos­taisi piha-alue, jossa olisi rinta­rinnan tilaa kaikille asukkaille vauvasta vaariin.  Leikkialue, mahdol­li­sesti grilli­paikka ja mukavia pöytä­ryhmiä istus­kelua varten.  Pihaa voisi koristaa pienet rungol­liset koris­te­pensaat tai vaikkapa koris­teo­me­napuut.  Taloyhtiön senio­ria­suk­kaita varten pihalla olisi sopivia istuimia tai vaikka pihakeinuja, joista voisi seurata lasten pihaleikkejä tai vaan nauttia ulkoi­lusta.  Voisiko pihalla olla vaikkapa pihas­hakki tai petank­ki­kenttä?

Monet uudis­tukset on helppo toteuttaa ihan talkoo­voi­minkin, mutta perus­ta­mis­vaiheen maansiir­to­töihin on otettava konevoimaa.  Tässä vaiheessa voisi muistuttaa, että jos pihan pohja­töiden raken­ta­minen ajoitet­taisiin samaan saumaan muiden kaivuu­työtä vaativien remonttien kanssa,voitaisiin hyödyntää paikalla oleva maansiir­to­ko­neisto ja näin saataisiin selvää säästöä raken­nus­kus­tan­nuksiin.

DSC_0347Pihahanke kannattaa laittaa liikkeelle harkiten ja taloyhtiön halli­tuksen kannattaa tehdä yhteis­työtä isännöit­sijän kanssa remontin tarvetta kartoit­taessaan.  Olisi hyvä, että pihare­montin tarve ja laajuus sekä jonkin­lainen pilkko­minen osahank­keisiin olisi jo hahmo­teltu siinä vaiheessa, kun asiaa aleteaan esitte­lemään osakkaille esim. yhtiö­ko­kouk­sessa.  Hankkeen jaksot­ta­mi­sella saadaa jaettua kustan­nukset useam­malle vuodelle. Kun pihasuun­nit­telun tarve on yhtei­sesti päätetty, kannattaa olla yhtey­dessä pihasuun­nit­telun ammat­ti­laiseen, jonka avulla pihasta saadaan toimiva ja hoito­ta­soltaan helppo.

Kaikkien noiden edellä luetel­tujen asioiden lisäksi taloyh­tiössä on huoleh­dittava siitä, että pihan leikkialue vastaa nykyisiä niille vaadittuja standardeja.  Piha-aluehan on julkista aluetta eli leikkia­lueen tulee täyttää sille asetetut normit. Tapaturman sattuessa selvi­tetään aina ensiksi se, että onko leikkialue standardien mukainen ja onko sille tehty tarvit­tavat, säännöl­liset tarkas­tukset.  Jos nämä asiat eivät ole kunnossa kääntyy syyttävä sormi taloyhtiön halli­tuksen suuntaan eli korvaus­vastuu on heillä.  Vahinko voi sattua kelle tahansa, sillä piha-alue on ns. julkista aluetta eli pihalla saattaa pyörähtää myös muiden pihojen lapsia.

DSC_0253Mitä tästä kaikesta hyötyy sitten taloyhtiö ja sen asukkaat?  Tärkein etu on totta kai yleisen viihty­vyyden lisään­ty­minen ja taloyhtiön me-hengen luominen.  Ja vaikka raken­ta­minen tuokin kustan­nuksia taloyh­tiölle on muistettava, että piha-alueiden kohen­ta­minen tuo tutki­mus­tenkin mukaan osakkeiden arvon­nousua 12–15 %.  Pihahan on taloyhtiön käynti­kortti, jonka mahdol­linen asunno­nos­ta­jakin ensim­mäisenä näkee. Huono­kun­toiset istutukset ja lohkeileva asfal­tointi eivät nosta kovasti as oy:n imagoa ja  leikki­paikan huono­kun­toisuus ja jopa puuttu­minen voi olla merkittävä asia lapsi­per­heiden ostopää­töksiin.

DSC_0180 (1)Lopuksi vielä sananen taloyh­tiöiden piha-alueiden hoito­töistä.  Todella harvoin yhtiöiden pihoja hoitaa viheralan ammat­ti­laiset, jotka oikeasti tietävät miten pihaa hoidetaan eli tuntevat kasvit ja osaavat hoitaa niitä. Oikeop­pi­sella hoidolla pihan kasvit pysyvät terveinä ja hyvävoin­tisina.  Pihasuun­nit­te­lijan toimek­siantoon voidaan sisäl­lyttää myös pihan hoito­suun­ni­telman tekeminen.  Siinä käydään katta­vasti hoito­suun­ni­tel­ma­kartan ja -selos­tuksen avulla läpi pihan kasvit ja rakenteet sekä niiden hoito­toi­men­piteet tulevina vuosina pihare­montin jälkeen.

Ei kai kukaan halua sitä, että pihare­monttiin käytetyt rahat pistetään “kankkulan kaivoon” huonolla hoidolla?