Puutar­ha­reitti — Jyväs­kylän asunto­messut 2014

DSC_0002Tämän vuoden asunto­mes­sujen uutuutena oli eri messu­kä­vi­jä­ryh­mille suunnatut teema­reitit.  Itseäni tietysti kiinosti Puutar­ha­reitti, jonka varrella oli 10 kpl omako­ti­pihoja, yksi kerros­ta­loa­sunnon parveke sekä puutar­ha­näyttely, johon oli koottu yhdeksän erilaista teema­pihaa. (Talon numeroa klikkaa­malla näet teksitin yhtey­dessä viral­lisen asunto­mes­sujen kohde-esittelyn).

Ensim­mäisenä vierai­lu­koh­teena oli talo 7, jonka pihasuun­ni­telman yhtey­dessä kerrottiin sen olevan moderni, arkki­teh­tuuria tukeva ja selkeä­lin­jainen.  Tontti oli suuri (1800m2) eli tässä kohteessa oli selkeäsi ilmavuutta. Oleske­lu­pihan puolelle jäi kiva yhtenäinen nurmialue lasten peleille ja leikeille.  Ehkä omaa silmääni häiritsi keskellä nurmia­luetta oleva trampo­liini, jonka olisi voinut vaihtaa maahan upotet­tavaan malliin 🙂

DSC_0088

Teras­sialue oli kiva ja tuonne takana näkyvälle alustalle on tulossa vielä kesäkeittiö.  Pikkuisen jäin miettimään noiden istutusal­taiden leveyttä tuossa teras­sia­lu­eella…

DSC_0078

Sisään­tulon yhtey­dessä oli molemmin puolin modernit istutusaltaat havujen ja sorapeitteen kera.  Ongelmana näissä altaissa oli peltikate, joka oli niin terävä­kul­mainen, että ne oli molemmin puolin jouduttu teippaamaan huomio­tei­pillä, etteivät ihmiset revi niihin vaatteitaan tai itseään.

DSC_0085

Pihan hyöty­puu­tar­hao­sas­tolla minua itseäni  hieman häiritsi materi­aalien kirjo enkä ollut ihan vakuut­tunut siitä tukeeko tuo Ruduksen uusi Louhi-kivi talon arkki­teh­tuuria.  Tässä kohteessa oli käytetty paljon tuota kuori­ka­tetta ja kun en ole sen ylin ystävä niin vähän jäi sellainen valju fiilis kokonai­suu­desta.

Seuraa­vaksi oli kohteena oli talo 23, josta itse pidin enemmän kuin tuosta edelli­sestä.  Ekolo­gisuus ja viher­te­hokkuus näkyivät tässä pihassa, joka esiteltiin luonnon­mu­kaisena ja pelkis­tettynä.  Kovia, läpäi­se­mät­tömiä pintoja oli vähän, sillä talo oli reunus­tettu lähes kokonaan sora-alueella.

DSC_0306

Piharat­kai­sujen takana on ollut kytkeä piha osaksi Jyväs­järven rannan luonnon­suo­je­lua­luetta ja korttelin keskiosan huleve­si­pai­nan­netta.  Talon katto­vedet valutettiin hauskan vesiaiheen läpi huleve­si­pai­nan­teeseen ja varas­to­ra­ken­nuk­sessa oli viher­katto hidas­ta­massa sadeveden kulkua.

DSC_0315

Pihan raken­ta­mi­sessa on hyödyn­netty raken­ta­mi­sessa ylijää­neitä materi­aaleja, joita oli hyödyn­netty istutus­laa­ti­koissa, pihan reunus­tuk­sessa ja kalus­teissa.  Nurmialue oli yhtenäinen ja se oli helposti leikat­ta­vissa. Koko varas­to­ra­ken­nuksen takaosa oli istutettu täyteen erilaisia pajukasveja ja ne näyttivät todella kivoilta tuota sorapintaa vasten.  Tämä oli ainoa pihakohde, jossa kiveykset ovat pihatii­listä ja tähän kohteeseen ne kyllä sopivat erinomai­sesti.

DSC_0311

Näiden kahden kohteen jälkeen saavuttiin sitten viher­te­hok­kuus­kort­teliin, jossa oli kohteet 29, 30, 31, 32, 33 ja 34  Kortteli on siis raken­nettu pilot­ti­koh­teeksi ja enemmän tietoa siitä löytyy esim. täältä. Korttelin keskio­sassa on huleve­si­pai­nanne ja asukkailla on velvoite pitää se kunnossa oman tonttinsa alueelta.

DSC_0448

Koska kortte­lissa pyrittiin hyvään viher­te­hok­kuus­lu­kemaan niin siellä on paljon pintoja kuori­kat­teella, kivituh­kalla ja soralla — ne kun ovat niitä läpäiseviä/imeviä pintoja.  Muutamia viher­kattoja tästä kortte­lista löytyi, vaikka olisi voinut kuvitella, että niitä olisi hyödyn­netty enemmänkin.  Korttelin tonttien koot vaihte­livat n. 570–870 m2 välillä ja monen­laisia ratkaisuja näkyi.  Itselleni korttelin suosik­kipiha oli kohde 30, jossa pieneen moderniin pihaan oli saatu todella kiva tunnelma.

DSC_0416

DSC_0422

Iso teras­sialue leikki­mök­keineen (jonka voi joskus myöhemmin hyödyntää vaikkapa kesäkeit­tiönä) oli tämän kohteen helmi — samoin ihana pyöreä nurmialue, joka oli kauniisti erotettu kivinau­halla sorapin­tai­sesta alueesta.

Korttelin muista kohteista kohde 29 oli aika tavan­omainen, mutta siinä oli jotain sellaisia ratkaisuja, jotka itseäni vähän ihmetytti.  Miksi esim. tienpuo­lei­sessa reunassa oli osittain muuri­kiveä ja osittain luonnon­kiveä — antoi vähän sekavan vaiku­telman.  Enkä myöskään hoksannut ideaa kerman­vä­risten marmo­ri­kivien käytölle. Pihan takao­sassa oli kiva hyöty­puu­tarha.

Talossa 31 oli erikoinen ratkaisu, jossa muuri­ki­vial­taassa oli nurmi­pinta.  Hoidol­li­sesti tuo on aika epäon­nis­tunut ratkaisu.  Lisäksi ihmetytti seinän­vie­rus­talle tehdyt istutusa­lueet ja niihin valitut syväjuu­riset kasvit…  Muuri­kivien reunus­ta­minen oli myös unohtunut ja se kyllä vaikeuttaa ruohon­leik­kaajan työtä. Tämä sama ilmiö, eli ettei muurin reunaan ole laitettu betoni­ki­vi­nauhaa rajaamaan sitä nurmia­lu­eesta näkyi useassa muussakin kohteessa.

Tässä kohteessa oli käytetty todella paljon erilaisia kivima­te­ri­aaleja ja vähän jäi sellainen maku suuhun, että oliko sinne tungettu vaan kaikki mahdol­liset valmis­tajan tuotteet 😀 Olisin kaivannut vähän puuta pehmen­tämään kokonai­suutta!

Seuraa­valla kadulla talo 32 oli melko taval­linen kaupun­kipiha.  Kiveystä oli selkeästi vähemmän kuin edelli­sessä kohteessa, mutta tässäkin hieman häiritsi materi­aalien kirjavuus.

Pihalla oli käytetty rajaus­ma­te­ri­aalina metal­lista nauhaa, joka toimii hienosti sora-alueen ja kuori­katteen rajaajana.  Mutta, kun se laitetaan nurmikon ja soran/kuorikatteen väliin, ei se toimikaan enää hyvin. Vieressä pitäisi olla esim. betoni­ki­vi­nauha helpot­ta­massa ruohon leikkuuta.  Terassin vieressä oleva pieni istutus­laa­tikko sekä istutusalue ihmetytti.  Miksi niitä ei oltu yhdis­tetty vaan väliin oli jätetty nurmi­kaistale. Kaipailin myös tuohon terassin reunaan sellaista siistivää betoni­ki­vi­nauhaa.

Talo 33 sijaitsi korttelin keskio­sassa ja oli melko­lailla perin­teinen piha, jossa pihan reuna-alueet oli täytetty istutusa­lueilla ja näin oli saatu kiva yhtenäinen nurmialue.   Tässä kuvassa on jo näkyvissä se, mitä itse kovasti tuolla messuilla mietin eli miten tuo huleve­siuoma saadaan pidettyä ruohot­tomana…?  Terassin etuosa oli huoli­teltu todella hienosti!

Viher­te­hok­kuus­kort­telin viimeinen kohde on talo 34 , jossa hulevesien hoito oli järjes­tettu keräävän huleve­si­ka­navan ja hulevei­saltaan avulla. Altaasta on sitten ylivuo­toaukko, josta vesi valuu kivipuroa pitkin korttelin keskellä olevaan huleve­si­pai­nan­teeseen.

Ajatuksena ja toteu­tuksena ihan ok, mutta jäin miettimään, että miten käy tuon veden kanssa, joka jää altaaseen “seisomaan”.  Tuleeko esim. hajuhaittaa? Kohteessa oli todella kiva terassiin upotettu istutusalue sekä upea köynnös­seinä, jonka avulla talon päätyyn muodostuu viher­seinä 🙂

Viher­te­hok­kuus­kort­telin jälkeen Puutar­ha­rei­tillä on vielä kolme kohdetta — numerot 37, 38 ja 39

Talo 37:n piha on moderni ja taisi olla ainoa piha missä oli käytetty kaksi­vä­ristä kiveystä.  Tykkäsin!

Tämä nurmi­suikale jäi mietityttämään…mikä oli sen tarkoitus?

DSC_0606

Nurmikon ja kasvua­lustan sekä seinän­vie­ri­ki­veyksen tukena on käytetty sekä metal­li­nauhaa, upotet­tavaa nurmikon reunakive ja jostain syystä varaston reunalla — puuta.  Tuo metal­li­nauha tulee aiheut­tamaan ongelmia nurmi­kon­leik­kuussa myös tässä kohteessa — niin kaunis ja mukavan­nä­köinen kuin se onkin.

Vimeinen omako­ti­pi­ha­kohde oli talo 38  Tässä pihassa oli jotain mitä en ymmär­tänyt kyllä yhtään…eli mikä ihmeen ajatus on ollut tuoda näin arkki­teh­too­riseen taloon tuon kokoinen piha-allas?

DSC_0621

Tässä kohteessa on pettänyt toteutus sillä suunni­tel­ma­ku­vassa tuo allas­kohta on jotain ihan muuta.  Silti minusta tuo on ihan surul­lisen kauhea.…  Tämän kohteen pihaku­vaa­minen kärsi oikeastaan eniten, kun piha-alueelle ei saanut mennä eikä näin ollen itsekään oikein saanut kuvaa siitä miltä tuo kokonaisuus näytti esim. pihan takara­jalta.  Jotenkin jäi sellainen kuva tästä kohteesta, että talon arkki­teh­tuuriin ja sisus­tus­suun­nit­teluun oli paneu­duttu — pihaan ei 🙁

Viimeinen varsi­nainen asunto­kohde oli kerros­ta­loa­sunto Viher­perhe johon en enää tuona helteisenä päivänä yksin­ker­tai­sesti jaksanut lähteä.  Tuossa linkissä olevassa blogissa on kivasti kuvia kohteesta sekä sisältä että parvek­keelta.

Kaiken kaikkiaan minulle jäi vähän pettynyt olo tästä Puutar­ha­rei­tistä — siis näiden omako­ti­koh­teiden osalta. Jos tälläinen teema­reitti suunni­tellaan niin odottaisi, että niihin pihoihin sitten pääsisi oikeasti tutus­tumaan. Mielestäni osa näistä pihoista ei ollut niin erikoisia, että ne olisi pitänyt tälle reitille valita. Sieltä muista kohteista löytyi monia mielen­kiin­toi­sem­piakin piharat­kaisuja.  Mielen­kiin­toista on se, että yksikään viheralan ammat­ti­laisten valit­se­masta kolmesta pihakoh­teesta ei ollut tältä teema­rei­tiltä.  Näistä viheralan ammat­ti­laisten valin­noista ja niistä teema­pi­hoista seuraa­valla kerralla 🙂

Niin ja loppuun toinen näillä messuilla erityi­sesti ilahtanut asia — siis sen kukka­niityn lisäksi — ihanat maise­man­hoi­tajat ranta­kais­ta­leella!

DSC_0566

Jyväs­kylän asunto­messut 2014

Tämän vuoden asunto­messut järjes­tetään Jyväs­kylän Äijälän­ran­nassa ja kohteisiin voi tutustua 10.8.2014 asti.  Itse poikkesin messuille tällä viikolla ja kiinnos­tuksen kohteena oli — yllätys, yllätys — asunto­mes­sua­lueen pihat ja vihera­lueet.

Jyväs­ky­lässä messujen yhtenä teemana on nimenomaan puutarha. Puutarha teemana on  nähtä­villä ekolo­gisena raken­ta­misena sekä panos­ta­misena pihan suunnit­teluun ja raken­ta­miseen.  Alueella on 8 malli­pihan käsittävä pop-up puutar­ha­näyttely, puutar­ha­reitti sekä viher­te­hokkuuskortteli (Green Factor), jossa pilotoidaan nyt ensim­mäistä kertaa Suomessa tonttien viher­ra­ken­ta­misen tehok­kuutta mittaavaa työkalua.  Se on kehitetty ensisi­jai­sesti raken­netun ympäristön suunnit­telun työka­luksi. Sen perusidea on lyhykäi­syy­dessään kompen­soida tontin raken­ta­misen alle (raken­nukset ja kovat pinta­ma­te­ri­aalit) jäävä ala viheralana hyödyn­tä­mällä myös katto- ja seinä­pintoja.  Asunto­mes­sujen pilot­ti­kort­te­lissa on tavoit­teena ollut myös edistää alueen luonnon­mu­kaisen lajiston käyttöä.  Tähän viher­te­hok­kuus­asiaan palaan myöhemmin erilli­sessä postauk­sessa 🙂

Näin messu­kä­vijän näkökul­masta puutar­ha­teemaa oli osittain “rummu­tettu” vähän liikaakin, sillä valitet­tavan usean messu­kohteen pihasta ei saanut kunnol­lista kokonais­kuvaa, sillä hommahan asunto­mes­suilla perustuu siihen, että menet massan mukana pääovesta kohteeseen sisään ja tulet massan mukana sivuo­vesta ulos. Mitenpä siinä sitten tutustut pihaan ja sen ratkai­suihin?

Ratkaisin tämän pihojen katse­lu­asian olemalla “se hankala messu­vieras” eli a)  kuljin monessa paikassa vasta­virtaan, että pääsin nopeasti pihan takaosaan ja b) menin niiden kulkua rajoit­tavien narujen ali, jotta sain kuvia halua­mistani kohteista (ja tähän huomautus, että aina kun vain oli mahdol­lista, pyysin tähän messue­sit­te­li­jöiltä erikseen luvan). Eli jos olit messuilla keski­viikkona 30.7 se nainen siellä viral­lisen messu­polun “väärällä puolella” kamera kädessään olin toden­nä­köi­sesti minä 😀

Eli summa summarum…aika hanka­laksi se pihoihin ja viher­ra­ken­ta­misen ratkai­suihin tutus­tu­minen oli tehty. Jyväs­kylän kaupunki oli paikan päällä esitte­le­mässä viher­te­hok­kuus­kort­telia, mutta mielestäni kovin pienellä panos­tuk­sella.  A4 -kokoinen vaati­maton kyltti kohteen 33 tienpuo­lei­sessa seinässä oli ainut mistä minä sen esitte­ly­pisteen huomasin ja itse esitte­ly­piste oli jotenkin vaati­mat­to­masti siellä kohteen sisäpi­halla.

Teema­reitti ja puutar­ha­näyttely olivat kiva lisä normaa­lissa messu­toi­min­nassa.  Teema­reit­te­jähän on tuon Puutar­ha­reitin  lisäksi myös Aalto­reitti, joka esittelee messujen arkki­teh­to­ni­sesti kiinnos­ta­vimmat kohteet, Äijäreitti toisi­mie­hille sekä Lasten­reitti.  Nämä reitit kulkevat sekä tuolla asunto­mes­sua­lu­eella että Jyväs­kylän kaupungin alueella, joten aihepii­reistä kiinnos­tuneet voivat jatkaa reitin kiertä­mistä myös messua­lueen ulkopuo­lel­lakin. Puutarha -teema­rei­tille oli valittu tuon viher­te­hok­kuus­kort­telin (kohteet 29–34) lisäksi kohteet nro 7,23,37,38 ja 39 sekä puutar­ha­näyttely.   Lisäksi valitsin etukäteen erikois­tar­kas­teluun kohteet 5,9 ja 27, jotka ovat viheralan ammat­ti­laisten esiin nostamat kohteet messuilta. Näistä kaikista kohteista kokoan blogiini ihan oman postauksen, ettei tästä yleise­sit­te­lystä tule niin pitkä ettei tätä jaksa kukaan lukea loppuun.

Laadukkaan arkki­teh­tuurin lisäksi alueella on pyritty siis monipuo­liseen viher­ra­ken­ta­miseen ja alueelta löytyy mm. sinne varta­vasten suunni­tellut puisto­ka­lusteet

sekä puisto­ka­lus­teiden kanssa samalla teemalla koris­tellut sähkö­muun­tamot ja sähkön­ja­ke­lu­kes­kukset.

Lisäksi useamman kohteen piha-alueelta löytyi erilaisia taide­teoksia, jota mukavasti piris­tivät messu­pihoja. Suosikkini oli ehdot­to­masti tämä kohteen 27 pihalla oleet porot  🙂

ja iloinen yllätys oli kerros­ta­loa­lueen kukka­niitty!

Näin yksi päivä messujen jälkeen tuntuu, että kohteet ovat vielä aika lailla yhtenä massana ajatuk­sissani. Kohteissa oli paljon upeita oival­luksia mutta myös kummal­li­suuksia, joita pitää vielä tarkas­tella valoku­vista ( joita on  muuten 648 kpl.) 🙂

Joissain yksit­täi­sissä pihoissa tuli väkisinkin mieleen se, että pihaan oli yritetty tuoda mahdol­li­simman paljon kaikkea ja loppu­tulos oli näin ollen jäänyt sekavaksi.  Kun vertailin Terassi -lehdessä olleita pihasuun­ni­telmia paikan päällä toteu­tukseen niin joiltain osin raken­ta­mis­vai­heessa oli tehty muutoksia ja se oli vaikut­tanut loppu­tu­lokseen heiken­tä­västi.  Viher­ra­ken­ta­minen oli osittain heikkoa eikä viimeistely ollut mennyt ihan putkeen.  Messu­ra­ken­ta­mi­sessa aikataulut ovat toki kiireiset ja viimeistely saattaa tästä kiireestä kärsiä, mutta jos liikeellä ollaan puutar­ha­tee­malla niin silloin odottaisi, että viher­ra­ken­ta­minen ja viimeistely olisivat priimaa!