Entries by Minna Hänninen

Hoiva­ko­ti­pihat

Viime päivinä on eri medioissa keskus­teltu vanhusten hoiva­ko­deista ja henki­lös­tö­mi­toi­tuk­sista.  Se pisti miettimään riittävän perus­hoidon lisäksi vanhusten oikeutta päästä ulkoi­lemaan ja hoiva­kotien pihaym­pä­ristöjä. Luonnolla ja viherym­pä­ris­töllä on tutki­mus­tenkin mukaa vaiku­tuksia ikään­tyvien terveyteen.  Luonnon hyvin­voin­ti­vai­ku­tukset koros­tuvat erityi­sesti muisti­sai­raiden ja masen­tu­neiden ikäih­misten keskuu­dessa.  Molem­missa ryhmissä on todettu, että ihmisten mieliala ja kogni­tii­viset kyvyt paranevat, kun he pääsevät […]

Puiden ja pensaiden kevät­leikkaus

Keväleikkaus Kevät­leikkaus — tuttu sana 🙂 Useimmat puut ja pensaat leikataan keväällä ennen kuin kasvu pääsee alkuun. Täällä Oulun korkeu­della leikkaukset siirtyvät yleensä huhti­kuulle, sillä maalis­kuussa on vielä liian paljon lunta maassa.  On muistettava, että leikkaa­mista ei tule tehdä “tavan vuoksi” eli leikkaukset tehdään silloin kun tarve on ilmeinen — pensas on esim, ränsis­tynyt tai […]

Ikivih­reiden kasvien suojaa­minen keväällä

Kotipuu­tar­hu­reille kevät on uuden kasvu­kauden aloit­ta­misen juhlaa! Aurin­gon­pil­kah­dukset kevähan­gilla nostava hymyn suupieliin ja pikku­hiljaa taimi­kyl­vökset tuovat tutusti multaa kynsien alle. Aurinko on IHANA, mutta alkukevät on usein hankalaa aikaa ikivih­reille kasveille, kuten havuille ja alppi­ruusuille, jotka alkavat herkästi haihdut­tamaan vettä lehdistään ja neulai­sistaan lämmit­tä­vässä aurin­gon­pais­teessa .  Yhtey­tä­mis­pro­sessi siis pyörähtää käyntiin.  Jos pihallasi on näitä ikivih­reitä […]

Pihasuun­ni­telma

PIHASUUNNITELMAMIKÄ SE ON? Pihasuun­ni­telma on saman­lainen suunni­­telma-asiakirja kuin esim. arkki­teh­ti­suun­ni­telma.   Jotenkin näin itsestä tuntuu vähän nurin­ku­ri­selta se, että raken­nuksen suunnit­te­lu­vai­heessa harva rakentaja kysee­na­laistaa arkki­tehdin, sähkö­suun­nit­te­lijan, lvi-suunnit­­te­­lijan tai raken­ne­suun­nit­te­lijan käyttöä, mutta pihasuun­nit­te­lijan käyttö unohdetaan. Arkki­tehdin piirtämä asema­piir­roskuva ei ole pihasuun­ni­telma. Suurin ero on siinä, että pihasuunnittelija/maisemasuunnittelija osaa hyödyntää tontin sen ominais­piir­teiden kautta.  Maape­rä­tut­ki­muksen tulokset […]

Puutar­ha­kausi 2016

  Eletään vuoden pimeimpiä aikoja ja puutarha on talvi­le­volla. Voisi kuvitella, että kaikki puutar­haih­mi­setkin tekevät samoin, mutta näinhän se ei todel­li­suu­dessa ole, sillä talvi on mitä parhainta aikaa suunni­tella ensi kevään ja kesän pihahommia. Nyt on hyvä aika ottaa esiin kesällä napsitut valokuvat ja miettiä mihin raken­nettaan uutta ja tehdään strategiat vanhojen kasvus­tojen leikkaa­miseen ja […]

Nurmikon kevät­hoito

Nurmikon hoito keväällä Haravoidako vai ei? Kas siinäpäs vasta pulma! Nurmikon kevät­huoltoon ryhdytään siinä vaiheessa, kun nurmikko on kuivah­tanut. Vältä siis kulkua lumen alta paljas­tu­valla nurmi­kolla, sillä ruoho­kas­vusto on arka tiivis­ty­misen aiheut­ta­mille vauriolle. Ja kun hoito­hommiin vihdoin päästään, ei kannata ensim­mäisenä rynnätä varastoon etsimään haravaa, jotta saisit raapu­tettua nurmikon pinnan puhtaaksi edellisen syksyn lehdistä. Lehdet […]

Pihasuun­nit­te­lijan vinkit pihan kalki­tukseen

Kevät saapuu ja kevään pihatyöt ovat jo käsillä.  Tällä kertaa lyhyt blogi­postaus kalki­tuk­sesta, sillä viime viikon kirjas­tojen Viheril­loissa tästä asiasta nousi esiin useam­pikin kysymys. Yleensä ohjaan asiak­kaitani kalki­tuksen saloihin joko  neuvon­ta­käynnin aikana tai pihasuun­ni­tel­ma­pa­ketin pihan hoito-oppaassa. Eli aloite­taanpa siitä, että miksi sitä kalki­tusta oikein tarvitaan? Suomen maaperä on luontai­sesti hapanta ja kalki­tusta tarvitaan, jotta kasvi saa otettua ravin­teita […]

Herätys raken­nusala!

Asiaa uudis­ra­ken­ta­mi­sesta! Osuipa silmiini tälle aamulle aika virkistävä blogi­kir­joitus !  Eli joku muukin on sitä mieltä, että raken­nusalan olisi syytä herätä nykypäivään 😀  Itsehän pohdin tätä samaa asiaa pihasuun­nit­telun kannalta heinä­kui­sessa blogi­kir­joi­tuk­sessani —  tuossa Ryhmä­ra­ken­ta­misen blogissa otettiin enemmän kantaa raken­ta­miseen, mutta sama asia voidaan siirtää myös pihara­ken­ta­miseen.  Käsi ylös uudis­ra­ken­tajat — kuinka monelle teistä tarjottiin talon suunnit­te­lu­vai­heessa myös […]

Hoiva­kotien pihasuun­nittelu

Luinpas tuossa Studio55:n sivuilta ihan kyyneleet silmiin nostat­tavan jutun hoiva­ko­dista, jossa oli panos­tettu asukkaiden viihty­vyyteen upealla pihasuun­nit­te­lulla. Hoivakoti oli nimetty Ulkoilu&Puutarha -hoiva­ko­diksi Hoivakoti on kuitenkin asukkait­tensa koti ja kuinka moni meistä astuu pihalla, jota ympäröi rauta-aita ja pihalla on vain nurmikkoa, asfalttia ja pihalaatat? Yhä enene­vässä määrin omistusa­sun­tojen pihaan satsataan ja siitä tehdään asukkaiden olohuoneen […]

Wanted!! Etsitään!!

Mistä löytyy se rohkea suoma­lainen talopa­ket­tiy­ritys tai raken­nus­firma, joka tarjoaa asiak­kailleen todel­lakin TÄYDELLISEN suunni­tel­ma­pa­ketin, johon tarjotaan myös pihasuun­ni­telma?? Siinäpä kaksi asiaa — talopa­ketti ja pihasuun­ni­telma — jotka eivät tunnu mahtuvan samaan pussaus­koppiin 😀 😀   Tein tuossa yritykseni facebook -sivuilla  kyselyä asiasta eli kysyin lukijoiltani “olisiko pihasuun­ni­telma tärkeä/ tarpeel­linen lisä talopa­kettien suunni­tel­ma­pa­kettiin?”. Olin enemmän kuin yllät­tynyt […]