Pihasuun­nit­telua vihreällä sydämellä

Yritykseni liike­toi­minta-ajatuksena on parantaa ihmisten hyvin­vointia ja elämän­laatua ekolo­gisen ja ympäristöä kunnioit­tavan pihasuun­nit­telun avulla sekä tuottaa huomat­tavaa, jatkuvaa lisäarvoa yhteis­työ­kump­pa­neilleni. Haluan tuoda vihreyttä ja toimin­nal­li­suutta taloyh­tiö­pi­hoihin sekä suunni­tella terapeut­tisia pihoja esim. hoiva­ko­teihin.

Pihojen järkevä suunnittelu ja pihakasvit ovat intohimoni; olen koukussa yksilöl­lisiin suunnit­te­lu­rat­kai­suihin. Päivä­kotien pienet asiakkaat ovat lähellä sydäntäni. Ehdinhän ennen maisema­suunnittelija­yrittäjäksi alkamista olla lähes 15 vuotta päivä­kotien pihoilla ns. käyttä­jä­nä­kö­kulmaa tarkas­tellen.  Maisema­suunnittelu­yritykseni perustin vuonna 2007.

Nimeni on Minna Hänninen ja koulu­tuk­seltani olen suunnittelu­hortonomi (AMK) ja viheralan puutarhuri.  Lisäksi olen serti­fioitu leikki- ja liikunta-alueiden turval­li­suus­asian­tuntija.  Serti­fiointi on standardin  ISO 17024 mukainen puolu­eeton pätevyyden varmis­tamis- ja ylläpi­to­jär­jes­telmä leikki- ja liikunta-alueiden turval­li­suu­desta huoleh­ti­ville ammat­ti­lai­sille. Inspect serti­fiointi on vaativin pätevyystaso ja ainoa, joka sisältää riski­nar­vioinnin.

Autan Sinua pihasuun­nit­teluun liitty­vissä haasteissa oli sitten kyseessä yrityksen, julkisen puolen tai yksityinen piha-alue. Tilaa tarjous­pyyn­tö­käynti tai soita, niin pistetään tuulemaan!