Palvelut

Saatte kauttani suunnittelu- ja neuvon­ta­pal­velut sekä eri tarpeisiin räätä­löidyt hoito­suun­ni­telmat.  Näiden lisäksi teen leikkialue- ja lähilii­kun­ta­paik­ka­suun­nit­telua, maise­ma­sel­vi­tyksiä sekä maise­man­hoito- ja kehit­tä­mis­suun­ni­telmia.